Faculty members (by discipline)

Algebra

OGUISO Keiji KAWAMATA Yujiro SAITO Takeshi SHIHO Atsushi
TERASOMA Tomohide TSUJI Takeshi
IMAI Naoki GONGYO Yoshinori MATSUMOTO Hisayoshi MIEDA Yoichi
TAKAGI Hiromichi TAKAGI Shunsuke TERADA Itaru
KATAOKA Toshitaka NAKAMURA Yusuke

Geometry and Topology

FURUTA Mikio FUTAKI Akito KANAI Masahiko KOBAYASHI Toshiyuki
KOHNO Toshitake TSUBOI Takashi
ASUKE Taro HAYASHI Shuhei KAWAZUMI Nariya KITAYAMA Takahiro
MATSUO Atsushi SAKASAI Takuya UEDA Kazushi YOSHINO Taro
GOCHO Toru KIYONO Kazuhiko Yuanyuan BAO

Analysis

AIDA Shigeki GIGA Yoshikazu HIRACHI Kengo KAWAHIGASHI Yasuyuki
MATANO Hiroshi NAKAMURA Shu OGATA Yoshiko TAKAYAMA Shigeharu
YAMAMOTO Masahiro
KIDA Yoshikata MIYAMOTO Yasuhito SAKAI Hidetaka SASADA Makiko
SEKIGUCHI Hideko SHIMOMURA Akihiro

Applied Mathematics

ARAI Hitoshi INABA Hisashi SAITO Norikazu TOKIHIRO Tetsuji
YOSHIDA Nakahiro WILLOX Ralph
HASEGAWA Ryu ICHII Shingo KATO Akishi MATSUI Chihiro
SHIRAISHI Junich YONEDA Tsuyoshi ASOU Kazuhiko