Faculty members (by discipline)

Algebra

KAWAMATA Yujiro OGUISO Keiji SAITO Takeshi
SHIHO Atsushi TERASOMA Tomohide TSUJI Takeshi
GONGYO Yoshinori IMAI Naoki MATSUMOTO Hisayoshi MIEDA Yoichi
SAITO Yoshihisa TAKAGI Hiromichi TAKAGI Shunsuke TERADA Itaru
KATAOKA Toshitaka NAKAMURA Yusuke

Geometry and Topology

FURUTA Mikio FUTAKI Akito KANAI Masahiko KOBAYASHI Toshiyuki
UEDA Kazushi KOHNO Toshitake TSUBOI Takashi
ASUKE Taro HAYASHI Shuhei KAWAZUMI Nariya KITAYAMA Takahiro
SAKASAI Takuya MATSUO Atsushi YOSHINO Taro
GOCHO Toru KIYONO Kazuhiko Yuanyuan BAO

Analysis

FUNAKI Tadahisa GIGA Yoshikazu HIRACHI Kengo
KATAOKA Kiyoomi KAWAHIGASHI Yasuyuki MATANO Hiroshi
NAKAMURA Shu TAKAYAMA Shigeharu YAMAMOTO Masahiro
MIYAMOTO Yasuhito OGATA Yoshiko KIDA Yoshikata SAKAI Hidetaka
SASADA Makiko SEKIGUCHI Hideko SHIMOMURA Akihiro

Applied Mathematics

ARAI Hitoshi INABA Hisashi TOKIHIRO Tetsuji
YOSHIDA Nakahiro WILLOX Ralph
ICHII Shingo KATO Akishi SAITO Norikazu
HASEGAWA Ryu SHIRAISHI Junich YONEDA Tsuyoshi ASOU Kazuhiko