Faculty members (by discipline)

Algebra

OGUISO Keiji KAWAMATA Yujiro SAITO Takeshi SHIHO Atsushi
TERASOMA Tomohide TSUJI Takeshi
IMAI Naoki GONGYO Yoshinori MATSUMOTO Hisayoshi MIEDA Yoichi
TAKAGI Hiromichi TAKAGI Shunsuke TANAKA Hiromu TERADA Itaru
KATAOKA Toshitaka NAKAMURA Yusuke
ABE Tomoyuki(Kavli IPMU) TODA Yukinobu(Kavli IPMU) KAPRANOV Mikhail(Kavli IPMU)

Geometry and Topology

FURUTA Mikio FUTAKI Akito KANAI Masahiko KOBAYASHI Toshiyuki
KOHNO Toshitake TSUBOI Takashi
ASUKE Taro HAYASHI Shuhei KAWAZUMI Nariya KITAYAMA Takahiro
MATSUO Atsushi SAKASAI Takuya UEDA Kazushi YOSHINO Taro
GOCHO Toru KIYONO Kazuhiko BAO Yuanyuan

Analysis

AIDA Shigeki GIGA Yoshikazu HIRACHI Kengo KAWAHIGASHI Yasuyuki
MATANO Hiroshi NAKAMURA Shu OGATA Yoshiko TAKAYAMA Shigeharu
YAMAMOTO Masahiro
KIDA Yoshikata MIYAMOTO Yasuhito SAKAI Hidetaka SASADA Makiko
SEKIGUCHI Hideko SHIMOMURA Akihiro
MILANOV Todor(Kavli IPMU)

Applied Mathematics

ARAI Hitoshi INABA Hisashi SAITO Norikazu TOKIHIRO Tetsuji
YOSHIDA Nakahiro WILLOX Ralph
HASEGAWA Ryu ICHII Shingo KATO Akishi KOIKE Yuta
MATSUI Chihiro SHIRAISHI Junich YONEDA Tsuyoshi ASOU Kazuhiko