East Asian Core Doctoral Forum on Mathematics 2020

January 14-17, 2020

Kavli IPMU, Tokyo,

Talks will start in the morning of January 14 and end around the noon of January 17. Overseas participants are expected to arrive on January 13 and leave in the late afternoon or the evening of January 17. Here is an instruction on how to come to Kavli IPMU.

Program    Time table

We will take a photo of the participants at the beginning of the lunch break on January 14.

Plenary speakers:
Hunhee Lee (SNU), Zhiyuan Li (Fudan), Yoshiko Ogata (Tokyo), Chun-Yen Shen (NTU)

Parallel session speakers:
Gi-Chan Bae (Sungkyunkwan), Shuzhe Cai (Tsinghua), Wei-Chen Chang (NTU), Kuan-Wei Chen (NCTU), Shih-Hsin Chen (NTU), Tuowei Chen (Fudan), Yen-Tsung Chen (NTHU), Nayoung Han (Ewha), Jingning He (Fudan), Soonki Hong (SNU), Kazuhiro Ito (Kyoto), Il-Seung Jang (SNU), Seung-Jo Jung (SNU), Kazuki Kannaka (Tokyo), Wei-Ting Kao (NTU), Yu Katagiri (Tohoku), Duhyeong Kim (SNU), Younng-Jin Kim (SNU), Pu-Zhao Kow (NTU), Jaehun Lee (SNU), Chang-Wen Liang (NCU), Yang-Zhi Lin (NTU), Jie Liu (Fudan), Ryosuke Nakasato (Tohoku), Yasuhiro Oki (Tokyo), Xiao Ren (Fudan), Xiaobing Sheng (Tokyo), Fei Si (Fudan), Ikkei Shimizu (Kyoto), Shu Takeuchi (Tohoku), Dung Tran The (NTNU), Thanh Son Trinh (Sungkyunkwan), Chung-Hsuan Wang (NCKU), Yansheng Wu (Ewha), Mayuko Yamashita (Kyoto), Weike Yu (Fudan), Qingsheng Zhang (Tsinghua), Xin Zhao (Tsinghua), Tailong Zhou (Tsinghua), Yizhou Zhou (Tsinghua)

Organizers:
Jungkai Chen (NTU), Zhijie Chen (Tsinghua), Zhuo Chen (Tsinghua), Norisuke Ioku (Tohoku), Tsuyoshi Kato (Kyoto), Yasuyuki Kawahigashi (Tokyo), Toshitake Kohno (Tokyo), Motoko Kotani (Tohoku), Ching-Jui Lai (NCKU), HunHee Lee (SNU), Haizhong Li (Tsinghua), Zhi Lü (Fudan), Jongil Park (SNU), Yoshio Tsutsumi (Kyoto), Quanshui Wu (Fudan), Takao Yamazaki (Tohoku)

Student/postdoc organizers:
Soonki Hong (SNU), Jie Liu (Fudan), Kazuki Kannaka (Tokyo), Younng-Jin Kim (SNU), Pu-Zhao Kow (NTU), Ryosuke Nakasato (Tohoku), Ikkei Shimizu (Kyoto), Tailong Zhou (Tsinghua)

Past Events:
2014 Kyoto University
2015 National Taiwan University
2016 Fudan University
2017 Seoul National University
2018 Tsinghua University
2019 Tohoku University

This meeting is supported by Grants-in-Aid for Scientific Research "Integrated Development of Operator Algebras" (Y. Kawahigashi, 19H00640) and Kavli IPMU, the University of Tokyo.

The home page of Kawahigashi.