T. Saito, Y. Kawahigashi, and T. Kobayashi, editors. Creating Mathematics [Sugaku no Genzai], π. University of Tokyo Press, 2016.

֓B, ͓הV, яrs (), w̌ π, woʼn. ISBN 978-4-13-065312-1. 198.

Home EnHome Jp

© Toshiyuki Kobayashi