T. Kobayashi, Japanese Journal of Mathematics (JJM), Gakuto (2011), vol.108, no.2, p.56 (Japanese)..

{iGAKUTOj, H (2011), vol.108, no.2, page 56, ۑP

[ full text(pdf) ]

Home EnHome Jp

© Toshiyuki Kobayashi