T. Kobayashi, Analysis on infinite dimensional symmetries [mugen jigen no taishosei no kaiseki], Suri News 2010-2 (2011) (Japanese).

[ full text(pdf) ]

Home EnHome Jp

© Toshiyuki Kobayashi